Στη Talis WFM πιστεύουμε ότι η αμοιβή των εργαζομένων είναι αλληλένδετη με την ποιότητα της εργασίας που απολαμβάνει μια εταιρεία, ενώ ασυνέπειες στην διαχείριση της μισθοδοσίας προκαλούν μείωση της αποδοτικότητας και απώλεια της εταιρικής ταυτότητας. Η συμμόρφωση με τις φορολογικές και νομικές παραμέτρους του εργατικού δικαίου, σε συνδυασμό με το σωστό reporting, μετατρέπει τη διαχείριση της μισθοδοσίας της Talis WFM σε σύγχρονο εργαλείο για κάθε οργανισμό.

Που απευθύνεται:

Σε εταιρείες και επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν υπεύθυνο μισθοδοσίας.

Η Talis WFM:

– Αναλαμβάνει τη συνολική διαχείριση και διεκπεραίωση του κύκλου μισθοδοσίας

– Αποτυπώνει το μισθοδοτικό καθεστώς για κάθε εργαζόμενο

– Αναλαμβάνει εξ’ ολοκλήρου τη διαδικασία απόδοσης αποδοχών

– Δημιουργεί και διατηρεί το σύνολο των απαιτούμενων από το εργατικό δίκαιο, αναφορών και εγγράφων

– Προσφέρει συνεχή παρακολούθηση του νομοθετικού πλαισίου

– Επιτρέπει την άμεση ανάληψη της διαδικασίας εσωτερικά

Γιατί Talis WFM:

– Αποδεδειγμένη εμπειρία και σύγχρονες υποδομές

– Πρόβλεψη και διαχείριση του κόστους της μισθοδοσίας – δυναμικό reporting

– Εξοικονόμηση εσωτερικών πόρων

– Διατήρηση της εταιρικής ταυτότητας

– Ξεκάθαρη τιμολογιακή πολιτική